B-Present.nl mindfulness
Patrick Smolders
030 - 275 07 05

Algemene Voorwaarden

Ter geleide

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het aanbod van
Patrick Smolders (verder te noemen: aanbieder), B-Present.nl Authentieke Mindfulness.
Aanbieder is gecertificeerd mindfulnesstrainer,
ingeschreven bij de VMBN als Categorie 1 mindfulnesstrainer. 

Privacy

Aanbieder respecteert je privacy en de wet- en regelgeving hieromtrent.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Het voldoen van de factuur – mits van toepassing – staat gelijk aan
kennis hebben van en accoord zijn met deze Algemene Voorwaarden.
Het voldoen van de factuur maakt afdrukken en ondertekenen van
de Algemene Voorwaarden overbodig.

Deelname en betaling

Deelnemer gaat hierbij een overeenkomst aan voor een 8-weekse MBSR-training
of een ander programma uit het aanbod van aanbieder.
Deelnemer – uiteraard voorbehouden het gratis aanbod van aanbieder – betaalt
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling van het volledige 
op de factuur vermelde bedrag geschiedt
• ofwel contant
• ofwel giraal op IBAN:
NL83INGB0002915510
tnv Creative Present te Utrecht,
onder vermelding van het factuurnummer.

Onvoorziene omstandigheden

Mocht door omstandigheden aan de zijde van aanbieder
een sessie geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de deelnemer hiervan
per e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijke uitzonderlijke situatie
verplicht aanbieder zich tot het doen van een vergelijkbaar lesaanbod op een
in goede overeenstemming te bepalen later moment. Mocht een dergelijk aanbod
voor deelnemer niet haalbaar zijn, dan vindt proportionele restitutie van het
cursusgeld plaats.

Aansprakelijkheid

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer
(a) om te beslissen omtrent deelname aan een programma uit het aanbod en
(b) om te beslissen omtrent het het al dan niet verstrekken van informatie
over medicijngebruik en overige vertrouwelijke zaken die van belang zouden kunnen zijn
met betrekking tot het welzijn van de deelnemer.

In geval van twijfel over verantwoorde deelname aan een programma uit ons aanbod, 
doet men er goed aan om hierover ook in overleg te treden met
huisarts / psycholoog / psychiater / medisch specialist.

Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel van
welke aard ook. Deelnemer geeft aan verantwoordelijkheid te nemen voor de
beslissing tot deelname aan een MBSR-training of ander programma van aanbieder.

Aanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van
eigendommen van deelnemer, mits deze schade of dit verlies is veroorzaakt
door derden of door deelnemer zelf.

Cursusruimte

Kortheidshalve in telegramstijl:
Geen buitenschoenen; geen voedsel; drinken uitsluitend uit afsluitbare fles;
niet roken; niet telefoneren; yogamatten, zitkussens, stoelen aanwezig.
Daarnaast kunnen huisregels van de zaaleigenaar van toepassing zijn.