B-Present mindfulness
Patrick Smolders
(+31) (0)30 - 275 07 05

Ter geleide

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij het aanbod van Patrick Smolders (verder te noemen: aanbieder), B-Present.nl Authentieke Mindfulness. Aanbieder is gecertificeerd mindfulnesstrainer, ingeschreven bij de VMBN als Categorie 1 mindfulnesstrainer. 

Privacy

Aanbieder respecteert je privacy en de wet- en regelgeving hieromtrent.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Het voldoen van de factuur - mits van toepassing - staat gelijk aan kennis hebben van en accoord zijn met deze Algemene Voorwaarden. Het voldoen van de factuur maakt afdrukken en ondertekenen van de Algemene Voorwaarden overbodig.

Deelname en betaling

Deelnemer gaat hierbij een overeenkomst aan voor een 8-weekse MBSR-training of een ander programma uit het aanbod van aanbieder. Deelnemer - uiteraard voorbehouden het gratis aanbod van aanbieder - betaalt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betaling van het volledige op de factuur vermelde bedrag geschiedt • ofwel contant • ofwel giraal op IBAN:
NL83INGB0002915510 tnv Creative Present te Utrecht, onder vermelding van het factuurnummer.

Onvoorziene omstandigheden

Mocht het aanbod door overmacht geen doorgang kunnen vinden, dan wordt de deelnemer hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. In een dergelijke uitzonderlijke situatie verplicht aanbieder zich tot het doen van een gelijkwaardig vervangend aanbod dat plaats zal hebben op een later moment. Daarbij is de volgende harde garantie van toepassing: Mocht de deelnemer aangeven dat het vervangende aanbod voor hem of haar niet haalbaar is, dan vindt binnen dertig dagen volledige restitutie van het betaalde bedrag plaats.

Aansprakelijkheid

Het is de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (a) om te beslissen omtrent deelname aan een programma uit het aanbod en (b) om te beslissen omtrent het het al dan niet verstrekken van informatie over medicijngebruik en overige vertrouwelijke zaken die van belang zouden kunnen zijn met betrekking tot het welzijn van de deelnemer. In geval van twijfel over verantwoorde deelname, doet men er goed aan hierover ook in overleg te treden met huisarts / psycholoog / psychiater / medisch specialist (net wat van toepassing is).

Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook. Deelnemer geeft aan verantwoordelijkheid te nemen voor de beslissing tot deelname aan het betreffende aanbod. Evenmin kan aanbieder aansprakelijk gesteld worden voor schade aan of verlies van eigendommen wanneeer de schade of het verlies veroorzaakt is door derden of door deelnemer.

Cursusruimte

Kortheidshalve in telegramstijl geldt in de cursusruimte en op retraite in de meditatie-zaal: Geen buitenschoenen; geen voedsel; drinken uitsluitend uit afsluitbare fles of op aangewezen plaatsen; niet roken; niet telefoneren. Yogamatten, zitkussens en stoelen zijn aanwezig, al is het toegestaan een eigen mat, zitkussen of stoel mee te nemen. Naast het genoemde kunnen huisregels van de zaaleigenaar van toepassing zijn en die hebben voorrang op de bovenstaande telegramstijl-opsomming.